B: Business (Enterprise)

Business (Enterprise)

Let’s talk about it!

Business (or Enterprise)

Hello there! Word of the day – Business. We commonly define business as an economic system where any commercial, industrial, or professional activity is performed for profit. In the context of business analysis, we use a synonym – Enterprise. It’s a system of one or more organizations and their solutions to pursue a shared set of common goals. To fully understand this definition, we have to understand two things:

– What an Organization is. It is an autonomous group of people under the management of a single individual or board, that works towards common goals and objectives. Organizations often have a clearly defined boundary and operate continuously, as opposed to an initiative or project team, which may be disbanded once its objectives are achieved;
– Mentioned solutions (also referred to as organizational capabilities) can be processes, tools, or information.

Boundaries and perspective

In business analysis, enterprise boundaries can be defined relative to the change and need not be constrained by the boundaries of a legal entity, organization, or organizational unit. An enterprise may include any number of businesses, governments, or any other type of organization in any combination. By organizational unit, we assume any recognized association of people within an organization or enterprise.

Business / Enterprise is a huge topic of BABOK® v3, considering there is a Business Architecture perspective among five business analysis perspectives, which would be a topic of my future posts.

Давайте поговоримо про це!

Бізнес (або Підприємство)

Привіт! Слово дня – Бізнес. Ми зазвичай визначаємо бізнес як економічну систему, де будь-яка комерційна, промислова чи професійна діяльність здійснюється з метою отримання прибутку. У контексті бізнес-аналізу ми використовуємо синонім – Підприємство. Це система однієї чи кількох організацій та їхніх рішень для досягнення спільного набору спільних цілей. Щоб повністю зрозуміти це визначення, ми повинні зрозуміти дві речі:

– Що таке Організація. Це автономна група людей під керівництвом однієї особи або правління, яка працює над досягненням спільних цілей і завдань. Організації часто мають чітко визначені межі та діють безперервно, на відміну від ініціативної чи проектної групи, яка може бути розпущена після досягнення поставлених цілей;
– Згадані рішення (також звані організаційними можливостями) можуть бути процесами, інструментами або інформацією.

Межі та перспектива

У бізнес-аналізі, межі підприємства можуть бути визначені відносно змін і не повинні обмежуватися межами юридичної особи, організації чи організаційного підрозділу. Підприємство може включати будь-яку кількість підприємств, урядів або будь-який інший тип організації в будь-якій комбінації. Під організаційною одиницею ми розуміємо будь-яке визнане об’єднання людей у ​​межах організації чи підприємства.

Бізнес / Підприємство — це величезна тема BABOK® v3, враховуючи, що серед п’яти перспектив аналізу бізнесу є “бізнес-архітектура”, яка буде темою однієї з моїх майбутніх публікацій.

Це ваш перший візит до Passionate BA?

Якщо ви тільки починаєте читати мій блог, то просто мушу звернути вашу увагу на свої попередні статті, в т.ч. BA-дайджести, де зібрані різноманітні корисні матеріали!


0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments