B: Business Rules

Business rules

I’ve got no rules!

Hello there! Today we will talk about a bunch (5!) of definitions from BABOK® v3 Glossary – all kinds of business rules. This is a specific, practicable, testable directive that is under the control of the business and that serves as a criterion for guiding behaviour, shaping judgments, or making decisions. Business Rules relate to the non-functional parts of requirements (among external interfaces, constraints, and quality attributes) according to classification by Karl Wiegers.

Business Rules analysis includes capturing rules from different sources, documenting them, and discussing and validating them with stakeholders. Later, as with many other non-functional requirements, business rules transform into user, functional, and system requirements. For example, there is a rule: “every employee’s email should have a format of lastname.firstname@domain”. When the team implements this rule in the system, it becomes a part of the “create user feature”, automatically generating an employee’s email.

Types, sources and examples of business rules

Business rules may come from two different kinds of sources:
– laws, policies, position descriptions, guides, instructions, contracts, standards, and other types are written, structured pieces of information;
– rumors, business practices, verbal agreements, unspoken rules, and other implicit sources.
Both are extremely important and should be carefully identified, refined, and managed.

There are two groups of business rules:
– Behavioural business rule. A business rule that places an obligation (or prohibition) on conduct, action, practice, or procedure; a business rule whose purpose is to shape (govern) day-to-day business activity. Also known as an operative rule. Example: “after customer places an order, a manager creates an invoice and sends it back to the customer”;
– Definitional business rule. A rule that indicates something is necessarily true (or untrue); a rule that is intended as a definitional criterion for concepts, knowledge, or information. Also known as a structural rule. The simplest example of such a rule is “1+1=2”. Another example: “customer is eligible for partner discount after the sum of all customer orders is $10000 or above”.

Поговоримо про бізнес-правила?

Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо одразу купу (5!) слів зі словника BABOK® v3 Glossary – про всі види бізнес-правил. Це конкретне, придатне до реалізації і тестування правило, що контролюється бізнесом і що слугує критерією для поведінки, формування суджень або прийняття рішень. Бізнес-правило відноситься до нефункціональних вимог (таких як зовнішні інтерфейси, обмеження та атрибути якості), якщо ви, як і я, фанат класифікації вимог за Карлом Вігерсом.

Аналіз бізнес-правил включає процес збору правил з різних джерел, їх документування, обговорення та валідацію разом зі стейкхолдерами. Пізніше, як багато іншних нефункціональних вимог, згодом бізнес-правила перетворюються на користувацькі, функціональні та системні вимоги. Наприклад, є правило: “електронна адреса кожного співробітника має бути в форматі призвище.ім’я@домен”. Коли команда буде відтворювати правило в системі, воно стане частиною функції “створити користувача”, автоматично генеруючи електронну адресу працівника.

Види, джерела та приклади бізнес-правил

Бізнес-правила надходять з двох різних видів джерел:
– закони, політики, посадові інструкції, керівництва користувачів, контракти, стандарти та інші види письмових, структурованих одиниць інформації;
– чутки, бізнес-практики, словесні угоди, негласні правила та інші джерела, які неможливо підтвердити одразу.
Обидва з джерел надзвичайно важливі та мають бути дбайливо ідентифіковані, пропрацьовані та зафіксовані.

Є дві групи бізнес-правил:
– Поведінкові. Бізнес правило, що зобов’язує (або забороняє) певну поведінку, дію, практику чи процедуру; бізнес-правило, що визначає (регулює) підприємницьку діяльність. Також відоме, як операційне правило. Наприклад: “після того як клієнт розмістить замовлення, менеджер створює інвойс та відправляє клієнту”;
– Визначальні. Правило, яке вказує на те, що щось є обов’язково вірним (або не вірним); правило, яке виконує роль дефініційного критерію для концепцій, знання або інформації. Також відоме як структурне правило. Найпростіший приклад правила: “1+1=2”. Інший приклад: “клієнт може отримати партнерську знижку після того, як загальна сума всіх замовлень перевищіть $10000”.

Це ваш перший візит до Passionate BA?

Якщо ви тільки починаєте читати мій блог, то просто мушу звернути вашу увагу на свої попередні статті, а саме BA-дайджести, де зібрані різноманітні корисні матеріали!


0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments